Obchodní, platební podmínky a další závazná ujednání.

Obchodní, platební podmínky a další závazná ujednání.

1) Na každé dítě je třeba vyplnit vždy novou přihlášku. Každá přijatá přihláška i odeslaná on-line je brána za závaznou s uplatněním storno poplatků.

2) Při zaslání přihlášky se zasílá současně rezervační poplatek 1000,- Kč na osobu.

3) Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději  do 15. 6. 2022.

4) Odbavení s pokyny k odjezdu, najdete na našich stránkách a současně Vám budou zaslány, nejpozději 30 dní před nástupem na tábor.

5) Tábor je možno hradit na splátky, rozložené dle vašich možností a potřeb mimo rezervační poplatek.

6) Při každé platbě musí být v poznámce uvedeno jméno klienta, variabilní symbol (2022). V opačném případě nelze platbu zaregistrovat.

7) Doprava do tábora je zajištěna speciálně vyhrazenými autobusy. Vlastní doprava na tábor je také možná, ale cena poukazu není o tuto položku ponížena.

8) Rodiče, nebo zákonný zástupce má povinnost zajistit pro účastníka tábora:

     a) řádně vyplněný očkovací průkaz (stačí kopie) –  všechna očkování, prodělané infekční       choroby a zdravotní omezení, je možno naskenovat předem

     b) kartičku pojištěnce (stačí kopie)

     c) bezinfekčnost – ze zákona je nutné vyplnit max. 24 hodin před nástupem dítěte na               tábor. Žádáme o pečlivé a pravdivé vyplnění.

     d) platná lékařská způsobilost, potvrzená lékařem (stačí kopie) – od roku 2020, je tato           způsobilost platná 2 roky.

     e) kontaktní telefony na rodiče, případně opatrovnické osoby, které budou k                     dispozici v době konání tábora. (pokud se bude lišit od údajů v přihlášce)

     f) vratná záloha na případné doplatky léků 100 Kč

     g) před odjezdem dítěte na tábor zkontroluje, zda nemá vši a zajistí případné odvšivení. Při  zjištění vší u dítěte na vstupním filtru, bude dítě na náklady rodičů, vráceno domů k odvšivení!

     h) pokud, vaše dítě užívá určité léky, označte je jeho jménem a dávkováním.

Stornopoplatky a způsoby plateb.

Rodič má právo zrušit přihlášku a rezervaci za těchto podmínek:

5 a více týdnů (tzn. 36 a více dní) před zahájením tábora – se účtuje 10% ceny tábora, minimálně 500,– Kč,  (úhrada nákladů spojená s táborem).

4 týdny (29. – 35. den) před zahájením tábora – vracíme 80% z částky

3 týdny (22. – 28. den) před zahájením tábora – vracíme 70% z částky

2 týdny (15. – 21. den) před zahájením tábora – vracíme 50% z částky

1 týden (8. – 14. den) před zahájením tábora – vracíme 30% z částky

7 a méně dní před zahájením tábora – vracíme 0% z částky

Při zrušení pobytu dítěte a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit (nemoc, hospitalizace, úraz dítěte, doložená lékařskou zprávou):
 • před zahájením tábora – bude odečteno 10% z ceny,
 • během konání tábora – bude vrácena poměrová částka ceny za neodebranou stravu,

 V ceně tábora není zahrnuto cestovní  pojištění a pojištění storna.

Nárokovat vrácení finančních prostředků nelze z důvodů:

subjektivní pocity dítěte – stýskání – porušení táborového řádu – zdravotní problémy (zjištěné na táboře při vstupní prohlídce, příp. během tábora – infekční onemocnění, vši, zatajení závažného onemocnění a užívání medikace (např. psychické poruchy, epilepsie atd.) – z důvodu jiné akce (dovolenou, soustředění..), pokud uvedený kamarád, či sourozenec ve Vaší přihlášce nezašle přihlášku a nebo tábor zruší.

Cenu tábora smí pořadatel  jednostranně zvýšit bez práva zákazníka od této smlouvy odstoupit, jen pro případ, kdy dojde ke zvýšení:

 • a) ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot
 • b) plateb spojených s dopravou (např. mýtné), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
 • c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10%                                              Shora uvedeným způsobem smí pořadatel cenu tábora, jednostranně zvýšit pouze na základě svého písemného oznámení o zvýšení ceny, které musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu

Platba v hotovosti – NELZE

Platba složenkou – LZE (na adresu Masarykova 1047/35, 40001 Ústí nad Labem)

Platba fakturou – V případě čerpání z prostředků FKSP, nebo z příspěvku od zaměstnavatele Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí nám zaslat objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury.

Platba převodem na běžný účet –
číslo účtu: 181 332 5130 / 0600 – Ge Money Bank
variabilní symbol: Lišice VS: 2022

Do poznámek pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte, které je uvedeno na přihlášce a název tábora.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR

Provozovatel této stránky jako pořadatel dětských táborů a ostatních skupinových i individuálních zážitkových programů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen “GDPR” dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “ZOOÚ”) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.tabor-domino.cz, odesláním webové přihlášky na jakýkoliv tábor či akci prostřednictvím webu  www.tabor-domino.cz, či oslovení organizace či jejích pracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Cvč Domino se sídlem Masarykova 1047/35, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO: 01925016, emailový kontakt: tabor-domino@email.cz (dále jen “Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení / emailová adresa / telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na dětské tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

 • do odvolání

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.tabor-domino.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na dětský tábor pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení / bydliště / pohlaví dítěte / emailová adresa rodičů / telefonický kontakt rodičů / datum narození přihlašovaného dítěte / další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizace dětských táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci dětského tábora. V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 • Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na dětské tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.
 • Odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci dětských táborů, výletů, a obdobné činnosti v režii Správce údajů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků dětského tábora
 • Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.tabor-domino.cz či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu tabor-domino@email.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na dětský tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných podmínek.

Poučení Subjektu údajů: Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”), informuje, že:osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na dětském táboře poskytovaným Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.
 • Další ujednání: při úmyslném poškození majetku objektu tábora, nebo jeho vybavení je klienta povinen vzniklou škodu nahradit a to v plné výši nahrazení. Jedná se zejména o čmárání po zdech, demolování chatek a jejich vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání vodovodních kohoutků a odpadů, ničení či zcizení, potřebných, pro provoz tábora a nebo účastníků tábora a pod.